Regulamin sklepu Fundacji

REGULAMIN SKLEPU

Fundacji Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fundacji
 2. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Fundacji Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży produktów w sklepie są przeznaczone na cele statutowe Fundacji

§ 2 Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep pod adresem www.fundacjaiz.pl, prowadzony i administrowany przez Fundację Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM z siedzibą Siedziba: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, KRS: 000 037 6820, REGON: 121 446 392, NIP: 676 243 68 16 zwana dalej Fundacją lub sprzedającym (Sklepem)
 2. Produkt: towar, usługa badawcza będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 3. Kupujący: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca: Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Sprzedaż: procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu. Kupujący składając zamówienie akceptuje zapisy tego regulaminu.

§ 3 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

§ 4 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.fundacjaiz.pl, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika - należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.
 3. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający, w którym podane zostanie hasło do konta, które dla bezpieczeństwa należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się.
 4. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
 5. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.
 6. Dokonując zakupów za pomocą swojego konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia są przetrzymywane w bazie danych Sklepu tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.
 7. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Sklepu oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Sklepu, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej Fundacji.
 9. Fundacja nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sklepu.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży i składanie zamówień

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Fundacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
 1. zamawianych Produktów i ich ilości;
 2. sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;
 3. sposobu płatności.
 1. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją.
 2. W wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej Sklep wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za Produkt.
 3. Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 4. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 5. W przypadku Produktów dotyczących badań czas realizacji zamówienia może wynosić do 60 dni.
 6. W przypadku Produktów dotyczących wydawnictwa czas realizacji zamówienia może wynosić do 14 dni.

§ 6 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Fundacja nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających Sklep. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.
 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.
 3. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem Sklepu i jest uprawniony do rozporządzania nimi.
 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem strony Fundacji.
 5. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanego Produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

§ 7 Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

 1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 1. podawane są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają kosztów dostawy.
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 1. przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji;
 1. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Fundacji przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, tytułem: Zamówienie nr ….. Płatność powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej Sklep może anulować zamówienie w całości.
 3. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail info@fundacjaiz.pl.
 4. Sklep wysyła zakupiony Produkt za pośrednictwem Poczty Polskie.

§ 8 Dostawa

 1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone, za pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie na terenie Polski.
 2. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A
 3. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Fundację za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@fundacjaiz.pl.
 4. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Sklep niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty.
 6. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@fundacjaiz.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
 7. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.
 8. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.
 9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Fundacja zwraca się z prośbą do kupujących o załączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu.
 5. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedający ma prawny obowiązek zapewnienia zgodności Produktów z umową sprzedaży zawieraną z Konsumentem. Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru (Produktu) z umową w zakresie określonym poniżej.
 2. Produkt jest niezgodny z umową jeżeli:
 1. nie odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub nie ma cechy okazanej Kupującemu próbki albo wzoru;
 2. nie nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru;
 3. nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju;
 4. nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego (w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować);
 5. nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedającego lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży;
 6. nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie umowy.
 1. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć.
 2. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) powinien zapytać o nie Sprzedającego.
 3. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych z tytułu niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien zawiadomić Sklep o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia. W stosunku do towarów żywnościowych termin do dokonania przedmiotowego zawiadomienia wskazany został w ust. 6. Uprawnienia te przysługują w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu Kupującemu.
 4. Reklamowany Produkt należy dostarczyć na adres Fundacji wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodność Produktu z umową oraz preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy, zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego.
 5. Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep na żądanie Kupującego obniży cenę Produktu. Jeżeli niezgodność towaru z umową będzie istotna Kupujący będzie mógł od umowy odstąpić, w takim wypadku Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki.
 6. Odesłanie towaru naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Fundacja. Dane osobowe nie są przekazywane osobą trzecim – za wyjątkiem Poczty Polskiej S.A. celem wysyłki Produktów.
 2. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 3. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 12 Polityka Cookies

 1. Sklep nie korzysta z plików cookies.

Kraków 1.7.2017